Ahmed Paşa Medresesi ve Kütüphanesi

Dioikitiriou Sokak, Nu.:3’tedir. Bugün sadece medrese olarak bilinmektedir. Yunanistan tarafından 11 Haziran 1925 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Resmî Gazete’nin 16 Haziran 1925 tarih, 152/A ile 26 Ağustos 1967 tarih ve 24946 sayılı Bakanlık kararı ve Resmî Gazete’nin 3 Ekim 1967 tarih ve 606/B sayılı kararıyla tescil edilmiştir. Medrese ve kütüphaneyi yaptıran Defterdar Kesriyeli Ahmed Paşa, Kesriye’de ayandan Sadık Ağa’nın oğludur. 1114 (1702-1703)’te İstanbul’a gelip 1126 (1714-15)’da akrabasından Sürre emini Hasan Ağa ile Hicaz’a gitti. Onun orada vefatıyla İstanbul’a gelip Sakız muhassılı oldu. 1143 (1730- 31)’te Mora muhassılı olup Kesriye’de bir medrese ve dershane, kütüphane ve Medine-i Münevverede bazı hayrat yaptı. 1749’da vefat etti (Mehmed Süreyya I, s. 251-252).

İskeleye inen yokuşun sol tarafında bulunan medrese, bir avlu etrafında sıralanan kubbeli ve önü revaklı ondört odadan oluşur. Odalardan biri mescid, diğeri hamam olarak düzenlenmiştir. Orijinalinde kapısı, bir tanedir. Ancak, daha sonra bir kapı daha açılmıştır. Orijinal kapısının kesme taştan yapılmış sivri kemeri üzerinde geometrik ve bitkisel süslemeler yer alır. Kitabesi, yoktur. Eski bir fotoğrafından medresenin, duvarlarının sıvalı olduğu görülmektedir. Günümüzde, yapının bütün sıvaları kazınmış vaziyettedir. Medrese, moloz taş ve tuğladan almaşık olarak inşa edilmiştir. Cephelerin ve kubbe kasnaklarının en üst kenarları, testere dişli tuğla sıralarıyla bezelidir (Eyice, 1955, s. 209). Uzun bacaları kısmen sağlamdır. Dört köşe söveli pencerelerin üzerleri sivri kemerlidir.

Günümüzde, medresede restorasyon çalışmaları yapıldığını gösteren bir levha bulunmaktadır. Ancak, bu restorasyon çalışması uzun süredir devam etmekle birlikte, medrese hâlâ oldukça kötü durumdadır.

9 R 1276 (5 Kasım 1859)’da Kesriye kazasında Ahmed Paşa Vakfı’nın onbeş aded dükkânının birikmiş olan yedi senelik kirasının Şahin Beyzâde Behlûl Bey’den tahsili cihetine gidilmiştir (BOA., A.MKT.UM., 376/6). 23 Z 1318 (13 Nisan 1901)’de medresenin açık olan müderrisliğine tayin edilen ulemâdan Hafız Mehmed Tahir Efendi’ye yeterli görüldüğü takdirde hâfız-ı kütüplük cihetinin de tevcihiyle itimadnâmesinin verilmesi kararlaştırılmıştır (BOA., MF.MKT., 551/32).

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa
  • Horpişte'de ki Mimari Eserler
  • Köylerdeki Eserler
  • Mimari Eserler