Yusuf Muhlis Paşa Çeşmesi

İsmail Bey Türbesi ve aile mezarlığının kuzey cephesinde, mermerden bir çeşme yer almaktadır. Çeşmede bulunan kitabeden İsmail Bey’in oğlu Sirozlu Yusuf Paşa tarafından 1814 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kitabenin transkripsiyonu şu şekildedir: “Mâşâallah Merhûm ve mağfurün leh İsmail Bey ruhiçün el-fâtiha Hazret-i Muhlis Yusuf Bey hâlisâ Vâlidine kıldı bir türbe inşâ Hem idüp icrâ bu dil-cû çeşmeyi Etdi ecrin rûh-i pâkine i‘tâ Ya‘ni İsmail Bey kim zâtına Rum-ili etmişdi cümle ittikâ Kuvvet-i zuhur idi billah devlete Sedd idi küffâra zîrâ bî-riyâ Bendesi Âkif îmâret eyleyüp Dedi bir târih-i cû serdâr ana Cennet kabrin ziyâret eyle hem Hem su iç kıl rûh-ı pâkine duâ Sene 1230” Son satırda çeşmeden su içerek, susuzluğunu gideren kişiden, İsmail Bey’e bir fatiha okuması istenmektedir. Tek lüleli olan çeşme, süslemeleriyle de oldukça gösterişlidir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa